Osobní údaje

Právní upozornění

 

I. IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI  JUKR spol. s r.o.

II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

A. PŘÍSTUP K WEBOVÝM STRÁNKÁM
B. Omezení odpovědnosti
C. Duševní vlastnictví
D. Vazby na webové stránky třetích stran

III.a  UTAJENÍ INFORMACÍ /OCHRANA SOUKROMÍ

III.b Prohlášení o ochraně osobních údajů pro nábor v České republice

IV. POUŽÍVÁNÍ COOKIES

V. OCHRANA PRÁV A PŘÍSLUŠNÁ JURISDIKCE

VI. RŮZNÉ

 

I. IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI JUKR spol. s r.o.

Toto je webová stránka J U K R spol. s r.o., společnosti založené podle českých zákonů (na níž bude dále odkazováno pouze jako na “JUKR”), zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 8675.

Naše poštovní adresa je následující: Žižkova 438, 415 10, Teplice
Telefon: 776 222 443, e-mail: jukr@volny.cz

 

II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Přístup k webovým stránkám JUKR a jejich používání podléhá zde níže stanoveným podmínkám a dále též uplatnitelným zákonům.

A. PŘÍSTUP K WEBOVÝM STRÁNKÁM

JUKR usiluje ze všech sil o zajištění toho, aby jeho služby byly přístupné 7 dní v týdnu a 24 hodin denně.

JUKR však může tento přístup ke svým službám přerušit, a to zejména z důvodu údržby a aktualizace, popřípadě z jiných důvodů, zvláště z důvodů technických.

B. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Za žádných okolností JUKR neručí za přerušení uvedených pod bodem A, ani za důsledky, které z tohoto přerušení mohou vyplynout pro jakéhokoliv uživatele či jakoukoliv třetí stranu.

JUKR nenabízí žádnou záruku ohledně přesnosti a aktuálního stavu informací prezentovaných na těchto webových stránkách.

JUKR neručí za jakoukoli škodu či jakoukoliv dočasnou nebo trvalou poruchu, která by se vyskytla na datovém či počítačovém hardwaru uživatele při jeho přístupu do webových stránek či při práci s těmito webovými stránkami, nebo kdykoliv při přenosu počítačových programů na datový či počítačový hardware uživatele; a dále při přístupu do souborů, z nichž jsou webové stránky vytvořeny na hardwaru, který je přijímá. JUKR zejména neručí za jakýkoliv možný přenos jakýchkoliv virů prostřednictvím webových stránek.

JUKR nezodpovídá za jakékoliv poškození/škody, které mohou vzniknout z nezákonného napadení těchto počítačových systémů či proniknutí do těchto počítačových systémů a/nebo za podvodné použití jejich přenosových mechanismů. Společnost nepřejímá žádnou odpovědnost zejména v případě krádeže dat v důsledku proniknutí do jeho počítačových systémů. Přesto však JUKR užívá řádné metody prevence proti nezákonnému napadení počítačových systémů.

C. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Struktura, formát či grafická úprava a všechny prvky, které tyto webové stránky zahrnují,  jsou chráněny registrací na jméno JUKR a/nebo jeho potenciálních dodavatelů či partnerů, a to zejména (i) zákonem o autorství a s ním souvisejícími právy, (ii) zákonem na ochranu počítačových programů a (iii) zákonem na ochranu databází. Uživatelé se zavazují, že neporuší tato práva JUKR a/nebo jeho potenciálních dodavatelů či partnerů.

Jiná jména a produkty společností, uvedených na těchto webových stránkách, mohou představovat výrobky právě jednotlivých těchto vlastníků. Uživatelé nejsou oprávněni jakkoli modifikovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, rozšiřovat, představovat, reprodukovat, publikovat, udělovat na základě licence, přenášet či prodávat jakékoliv informace, jakýkoliv produkty či služby, získané z těchto webových stránek, popř. vytvářet práce odvozené z výše uvedených prvků, a to bez předchozího písemného souhlasu spol. JUKR.

D. VAZBY NA TŘETÍ STRANY

Za webový prostor mimo doménu těchto webových stránek a zejména za prostory, do nichž uživatel může být nasměrován za pomoci hypertextových odkazů v rámci jednotlivých webových stránek, výlučně nesou odpovědnost držitelé těchto webových stránek.

Jde o to, že JUKR nemůže provádět jakoukoliv trvalou kontrolu těchto webových stránek, ani nenese za tyto stránky  odpovědnost. Vložení takových odkazů do webových stránek JUKR neznamená, že JUKR schvaluje prvky obsažené na těchto stránkách.

JUKR nepřebírá odpovědnost, zejména v souvislosti s materiálem, za údaje jakéhokoliv druhu, které jsou obsažené nebo rozšiřované na webovém prostoru, na který může být uživatel odkazován. JUKR není odpovědný ani za procesní či osobní údaje, které mohou být předávány jejích prostřednictvím.

 

III.a UTAJENÍ INFORMACÍ /OCHRANA SOUKROMÍ

Pokaždé, když nás navštívíte na našich webových stránkách, náš server automaticky rozpozná původ vaší domény. Nerozpozná ale automaticky vaši e-mailovou adresu.

Když navštívíte naše webové stránky, podržíme si následující informace:
- Vaši doménu (bude detekována automaticky, jak zde bylo vysvětleno ve výše uvedeném bodu);
- Vaši e-mailovou adresu, pokud nám ji poskytnete, např. již tím, že nám budete zasílat zprávy či dotazy na náš web; dále tím, že s námi budete komunikovat prostřednictvím e-mailu a že se zúčastníte diskusních fór; tím, že vám bude na webu umožněn přístup, v té části webových stránek, která je vyhrazena pro služební potřebu, do předmětu, který podléhá identifikaci, apod.
- Veškeré informace týkající se stránek, na které jste se dívali na našem webu;
- Jakékoliv informace, které jste nám dobrovolně poskytli (např. jako součást žádostí o informace a/nebo žádostí o registraci na webových stránkách, popř. tím, že získáte přístup do vyhrazené části webu, která podléhá identifikaci).

Takové informace jsou pak použity k následujícímu:

1.              k zasílání žádostí o doklady/dokumenty;

2.             k zasílání propagačních informací týkající se našich výrobků a služeb;

3.             k zodpovídání vašich dotazů;

4.             k zasílání nových výrobku a služeb či s ohledem na provádění řádných marketingových operací, zvláště e-mailem;

5.             pro účely marketingu;

6.             pro vypracování statistiky;

7.             pro to, abychom vás mohli rychle kontaktovat;

8.             pro lepší identifikaci vašich zájmových center;

9.             za účelem náboru pracovních sil.

V případě bodu 4, až budete zasílat údaje, bude nejprve vyžadován váš souhlas se zasíláním informací pro daný účel. Jestliže byste si přáli, abychom vás v budoucnu již nekontaktovali (zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty), pak vše, co musíte pro to učinit, je použít jednu z metod, na níž je odkaz pod výše uvedeným bodem I.

Dále, jakákoliv komunikace komerčního charakteru, která s vámi muže být vedena prostřednictvím e-mailových zpráv, vám vždy ukáže spojení, na které můžete jednoduše kliknout a uvědomit nás tím, že si již dále nepřejete získávat od nás propagační materiál.

Informace jsou používány pouze pro vnitřní potřebu a nejsou předávány dále jiným organizacím ke komerčním účelům, i když si vyhrazujeme právo předat je jakékoliv společnosti či jakékoliv entitě ve skupině, do níž JUKR patří.

Na ochranu proti ztrátě, zneužití nebo pozměňování informací uvedených na našich stránkách jsme zavedli příslušná bezpečnostní opatření.

Neuzavřeli jsme žádné partnerství a nemáme žádný zvláštní vztah s žádnou internetovou reklamní agenturou.

V souladu s platnými právními předpisy máte právo získat na požádání přístup k informacím o vás, a dále právo opravit jakékoliv nepřesnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto informacích.
Pokud byste chtěli tato práva uplatnit, kontaktujte nás prosím na výše uvedené adrese.

Pokud se domníváte, že naše webové stránky nejsou v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí, kontaktujte prosím naši společnost na výše uvedené adrese.

 

III.b PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO NÁBOR V ČESKÉ REPUBLICE:

Jestliže nevlastníte e-mailovou adresu, vyplňte prosím přiložený osobní dotazník a zašlete nám jej na adresu JUKR spol. s r.o., Žižkova 438, 415 10, Teplice.

Potvrzuji, že osobní údaje, které jsem uvedl/a/ do tohoto dotazníku, jsou pravdivé. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity pro interní potřebu JUKR spol. s r.o. pro zpracování dat v rozsahu nutném pro rozhodování o přijetí uchazečů o zaměstnání do pracovního poměru, a to po dobu do vzniku pracovního poměru, nejdéle po dobu 1 roku od data registrace. Souhlasím se skartací tohoto dotazníku po uplynutí zde uvedené lhůty. Zavazuji se bez zbytečného odkladu nahlásit každou změnu údajů uvedených v tomto dotazníku. Dále potvrzuji, že jsem byl/a/ ve smyslu ustanovení §11 zákona c. 101/2000 Sb. řádně informován/a/ o zpracovávání mých osobních údajů.

 

IV. POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Na těchto webových stránkách používáme cookies (cookie je malý soubor zaslaný naším serverem, který se nahraje na pevný disk vašeho počítače. Sleduje webové stránky, které navštívíte, a obsahuje jisté podrobné informace o vaší návštěvě). Hlavním účelem našich cookies je napomáhat lepšímu fungování webových stránek (tzv. technické soubory cookies). Kromě toho je používáme (1) pro funkční účely, (2) marketingové účely a (3) k vypracování statistik.

Pomocí nastavení prohlížeče ve vašem počítací můžete odstranit již uložené cookies a odmítnout přijímání nových cookies. Každý prohlížeč je v současné době nastaven jinak, a proto v případě potřeby použijte jeho funkci nápovědy. Kromě toho máte možnost odmítnout většinu cookies při používání webových stránek JUKR, a to jednotlivé anebo hromadné, prostřednictvím stránky http://www.youronlinechoices.eu/. Zde také můžete zjistit, která z uvedených cookies jsou ve vašem prohlížecí aktivní.

Pokud odstraníte cookies nebo odmítnete přijímání nových cookies, projeví se to tím, že někdy nebudete moci využít všech možností, které webové stránky nabízejí. Kromě toho odstranění nebo odmítnutí cookies má dopad na počítač a prohlížeč, na kterém tuto operaci provedete. Jestliže používáte více počítačů nebo prohlížečů, výše uvedenou operaci (operace) musíte podle potřeby vždy znovu zopakovat.

Technologie se neustále vyvíjí. Může se proto stát, že naše společnost bude muset provést některé operace zpracování, na které se tato politika zatím nevztahuje.

Skupina JUKR si proto vyhrazuje právo na občasnou změnu této politiky a na svých webových stránkách bude průběžně zveřejňovat aktualizované verze tohoto právního sdělení. Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně použití vašich informací po provedení takovéto aktualizace, neváhejte prosím a kontaktujte nás na výše uvedené adrese.

 

V. OCHRANA PRÁV A PŘÍSLUŠNÁ JURISDIKCE

JUKR si vyhrazuje právo podniknout určité právní kroky v případě porušení současných podmínek, a to s cílem získat náhradu za jakoukoliv škodu, kterou může utrpět.

Vztahy mezi společností JUKR a uživatelem se budou řídit českými zákony, které podléhají přísným pravidlům veřejného a soukromého práva, jimiž se řídí uživatel.

JUKR si však vyhrazuje právo odmítnout umožnit přístup jakémukoliv internetovému uživateli k části těchto webových stránek či k celým těmto webovým stránkám, a to jednostranně a bez předchozího upozornění, zejména v případě, že internetový uživatel manifestačně poruší stávající podmínky.

VI. RŮZNÉ

Kdyby se stalo a některé z ustanovení těchto podmínek by bylo možno považovat za neplatné nebo nepoužitelné, při srovnání s platnými zákony, pak neplatné či nepoužitelné ustanovení bude nutno nahradit platným a použitelným, jehož obsah bude co nejblíže odpovídat původnímu ustanovení, avšak ostatní ustanovení v dohodě zůstanou v platnosti.

Nynější ustanovení odrážejí ucelenou dohodu mezi uživatelem a společností JUKR týkající se webových stránek a tato ustanovení nahrazují veškeré předchozí i současné úmluvy a návrhy týkající se těchto webových stránek, ať již v podobě elektronické, písemné či ústní, mezi spol. JUKR a uživatelem, a činí tato předchozí ujednání neplatnými.

Tištěná verze současných ustanovení a jakékoliv upozornění vydané v elektronické podobě bude akceptováno při jakémkoliv soudním či administrativním postupu vztahujícímu se k této dohodě, a to stejným způsobem a za stejných podmí

V našem autoservisu Vám namontujeme do vozidel zařízení na provoz LPG.Provádíme opravy a údržby zařízení na LPG v Teplicích a jeho okolí, v Ústí nad Labem, Litoměřicích, Mostě, Chomutově, Děčíně. Měříme emise vozidel s dieselovými, benzínovými i LPG motory (STK a SME). Seřízujeme geometrii kol, opravujeme brzdové soustavy a měříme a kontrolujeme kvalitu brzdové kapaliny. Provádíme výměny výfukových potrubí, výměny kloubů, čepů a řízení, výměny a prodej autoskel, opravy motorů, dekarbonizace motorů, opravy alternátorů, startérů atd. Diagnostikujeme elektronické závady vybraných značek. Plníme a kontrolujeme klimatizace. Přezouváme a vyvažujeme pneumatiky, opravujeme průpichy, dovoz nových ALU ráfků a pneu ze SRN. Provádíme autoklempířské práce jako rovnání karosérií na rovnacím rámu a opravy poškozených i zkorodovaných částí. Lakujeme karoserie i součásti. V autoservisu Jukr dále nabízíme služby jako je individuální dovoz vozidel na zakázku a nabídka již dovezených vozidel, zprostředkování povinného ručení a havarijního pojištění, odtahová služba osobních automobilů.
© 2024 JUKR s.r.o.
Prověření auta od Cebia